تدارکات شما موتور ما است.

و این موتور به صورت مستمر در حال حرکت است. سراسر جهان.

 

نوآوری هایی که شما را پیش می برند.

بدون محصولات تولید انبوه حاضر و آماده: ما خواه یک مسیر محموله واحد را انتخاب کنیم یا چند وسیله نقلیه را با یکدیگر تلفیق کنیم، برای صنعت و تجارت راهکارهای تدارکات سفارشی را گردآوری می کنیم.

قابل اطمینان در کوچکترین جزئیات

پایبندی بالا به موعدهای زمانی مقرر، هزینههای شفاف، قیمت گذاری منصفانه: در HCL Logistics شما می توانید به استانداردهای بالا اعتماد کنید. در همه زمینهها.

همه چیز به صورت یکپارچه

سبد محصول ما همه وسایل نقلیه را شامل می شود: دریا، جاده، حمل و نقل ترکیبی و هوا. به این ترتیب کالاهای شما، چه داخلی یا بین المللی، به صورت ایمن به مقصد می رسند.

راهکارها – به صورت فردی همانند مسائل شما

ما اهل عمل هستیم. ارائه کننده راهکار! ما برای صنعت و تجارت در کوتاه مدت نیز راهکار مناسب می یابیم. ارتباط مستقیم نزد ما جایگاه و اهمیت خاصی دارد. مشتریان ما این مساله را شایسته تقدیر می دانند.

همه چیز امکان پذیر است

ادعای ما این است که برای هر مساله تدارکات راهکار مناسبی می یابیم. ما همواره موفق شدهایم. مشتریان ما نیز این مساله را به همین صورت میبینند. البته ما (هنوز) به ماه نرفتهایم.