موفقیت شما اشتیاق ما است

ارائه کننده راهکار به شما در امور تدارکات

Behrooz Bernoon مدیر عامل

مدیر عامل HCL-EMEA GmbH